Członkostwo w PSPN

Zgodnie ze Statutem PSPN członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne występujące w charakterze:

  • członków zwyczajnych – osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw obywatelskich, akceptujące statutowe cele Stowarzyszenia.
  • członków honorowych – tytuł nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
  • członków wspierających – osoby prawne (stosowaną uchwałę podejmuje w tej kwestii Zarząd).

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do:

  • wybierania organów Stowarzyszenia i bycia do nich wybieranym,
  • zgłaszania wniosków do organów Stowarzyszenia,
  • korzystania na prawach pierwszeństwa ze wszystkich form działalności statutowej Stowarzyszenia.

Za obowiązek członka zwyczajnego uważa się:

  • przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia i uchwał jego organów,
  • aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i upowszechnianie jego celów statutowych,
  • dbanie o dobre imię Stowarzyszenia,
  • regularne opłacanie składek członkowskich.

W tytule opłaty należy podać: „Składka za rok …………..” oraz swoje imię i nazwisko.

Roczna składka członkowska wynosi 100 zł.

Składki członkowskie prosimy opłacać przelewem na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Alior Bank 72 2490 0005 0000 4530 5997 6893
Polskie Stowarzyszenie Programu Neurologiki
ul. Mickiewicza 64, pok. 227, 71-101 Szczecin

Aby zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Programu Neurologiki należy złożyć pisemną deklarację – Kwestionariusz osobowy kandydata na członka PSPN oraz przedłożyć pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
Dokumenty prosimy przesłać na adres: pspn@neurologic.pl

Kwestionariusz osobowy kandydata na członka PSPN